Tagarchief: gemeenteraad

Afscheid

Het is ‘the day after’ als ik deze, mijn laatste, column schrijf. Als het einde van je raadslidmaatschap op de agenda staat, dan komen er toespraken, (soms verlegen makende) complimenten, bloemen en cadeautjes. En een Groen Lintje voor elf jaar ‘sociaal en met een groen hart’ werken voor Culemborg. In mijn eigen agenda nu veel lege pagina’s, hier en daar alweer gevuld met afspraken met vrienden. Heerlijk om daar meer tijd voor te hebben in het nieuwe jaar.

Gezonde doorstroming en vernieuwing in een fractie vind ik belangrijk. Goede en energieke opvolgers staan te trappelen: Rudi, de nieuwe fractievoorzitter, met zijn ontwapenende humor, is net zo gedreven als ik. Tim ‘young and kicking’ en al enkele jaren steunfractielid neemt de open gevallen plek in. Het moment van afscheid nemen is ook goed: we zijn partner binnen een coalitie waarin we de discussie bepaald niet uit de weg gaan, maar waarin stabiliteit en vertrouwen de boventoon voeren.

Actief zijn in de lokale politiek heeft mij veel gebracht: horizonverbreding en persoonlijke ontwikkeling. Al die verschillende Culemborgers die ik heb leren kennen met hun belangen, hun geschiedenissen en hun betrokkenheid hebben mij rijker gemaakt.

Het was wel keihard werken. Niet alles lukte; niet alles was even verstandig, maar ik heb ook dingen ‘binnengehaald’ die gewoon goed zijn voor stad en inwoners. Ik heb het wel eens jammer gevonden dat tijdens verkiezingscampagnes zo weinig werd gevraagd naar resultaten uit de jaren daarvoor. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst, maar het zegt natuurlijk wel íets.

Tegelijkertijd past mij bescheidenheid, want wat voor successen we als GroenLinks-fractie ook hebben behaald, met onze twee zetels in de gemeenteraad hebben we altijd collega-raadsleden nodig om een meerderheid te krijgen voor een voorstel.

Raadslid zijn is een verantwoordelijke en fantastische ‘hobby’. Voor wie zich wil oriënteren op wat het werk als gemeenteraadslid inhoudt ben ik altijd beschikbaar.

Column in de rubriek ‘Raadspraat’ voor de Culemborgse Courant van 15 december

 

 

Vertrek uit de gemeenteraad

RaadszaalNa 11 jaar raadslidmaatschap en nog langer politiek actief vertrek ik per 1 januari uit de gemeenteraad van Culemborg. Al enige tijd wist ik dat ik niet meer zou meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, maar het is dan nog best lastig om een goed moment te kiezen om het stokje over te dragen.

Dat ik nu stop is zeker niet omdat ik er genoeg van heb: het raadslidmaatschap geeft mij nog steeds veel energie. Ik ben erg tevreden over waar GroenLinks in Culemborg op dit moment staat. GroenLinks is in full swing en we maken met wethouder Joost Reus deel uit van het college. Veel punten uit ons verkiezingsprogramma ‘Sociaal met een groen hart’ zijn in het coalitieakkoord en in de uitvoering daarvan terug te vinden.

Tegelijkertijd vind ik vernieuwing en continuïteit onmisbare ingrediënten voor een toekomstbestendige partij en fractie. Halverwege de raadsperiode plaatsmaken betekent dat mijn opvolgers nog genoeg tijd hebben om in Culemborg en aan de leden te laten zien wat ze kunnen.

Mijn besluit heeft ook te maken met de manier waarop ik al die jaren invulling heb gegeven aan het raadslidmaatschap. Ik voel nu de behoefte om mijn sociale en privé-leven beter in balans te brengen.

Mijn fantastische en humorvolle fractiegenoot, Rudi Oortwijn, die al zes jaar raadslid is, heeft er veel zin in om fractievoorzitter te worden. De vrijgekomen plek gaat ingenomen worden door ons jonge politieke talent en waardevolle steunfractielid, Tim de Kroon

Ik weet zeker dat ik deze bijzondere plek in de Culemborgse samenleving zal missen. Niet alleen heb ik hard gewerkt, maar het raadslidmaatschap heeft mij ook veel gebracht in verbreding van mijn horizon en in persoonlijke groei. Ik kan het dan ook iedereen aanbevelen.

Tien december zal voor mij de laatste raadsvergadering zijn. Tot die tijd ga ik nog even ‘gewoon’ door.

De ‘oude’ raad

Kan een ‘nieuwe’ raad terugdraaien wat de ‘oude’ gemeenteraad heeft besloten? De laatste weken heb ik Culemborgers zich dit horen afvragen over de doorstart van De Fransche School, winkelsluitingstijden, besluitvorming rond het zwembad en het stadsgesprek cultuur.

Besluiten van een gemeenteraad – ook als de samenstelling van die raad door de verkiezingen veranderd is – blijven rechtsgeldig. Als een nieuw college niet met een oud besluit kan leven zal er een nieuw raadsvoorstel gemaakt moeten worden dat weer een meerderheid in de raad moet halen.

Om bijvoorbeeld het besluit over de winkelsluitingstijden terug te kunnen draaien zou een nieuwe verordening gemaakt moeten worden; die komt weer ter inzage te liggen en een meerderheid van de raad moet ermee instemmen. Aan de doorstart van De Fransche School liggen formele collegebesluiten ten grondslag. Aan het 2521-zwembad moet weliswaar nog een definitief ‘go’ gegeven worden, maar de inhoud van het eerdere raadsbesluit is zodanig, dat een definitief en realistisch plan niet ‘zomaar’ van tafel geveegd kan worden.

En dan is er ook nog zoiets als ‘behoorlijk bestuur’. Daar zijn instanties die uitspraken moeten doen in bezwaar- en beroepskwesties best wel gevoelig voor. Het terugdraaien van democratisch genomen besluiten moet daarom op heel goede gronden gebeuren. Daar moeten serieuze bestuurders zich van bewust zijn.

Interactie in plaats van monologen

De bespreking van de gemeenteraad over waar het geld van de gemeenschap naar toe gaat moet veel levendiger, informatiever, duidelijker en sneller. Weg met de saaiheid van de belangrijkste raadsvergaderingen in het jaar. Interactie is het toverwoord.

Twee keer per jaar spreken fractievoorzitters de Algemene Beschouwingen uit. De eerste keer is in juli bij de Perspectiefnota. Willen college en ambtenaren een begroting voorbereiden die aansluit bij de wensen van de raad, dan zullen ze moeten weten welke richting het op moet. De raad spreekt zich daarover uit. Het tweede, allerbelangrijkste, moment valt in november. Dan stelt de raad de Begroting vast en zijn de bedragen definitief.

Aan het begin van zo’n belangrijke raadsvergadering spreken fracties om de beurt een tekst van vijf tot acht minuten uit. Meestal bestaat die uit een mix van commentaar op de collegevoorstellen en een uiteenzetting van hoe de betreffende fractie het zou willen. En vaak is dat een heel algemeen verhaal. Het is de gewoonte de spreker daarbij niet te onderbreken. Het zijn monologen waar verder eigenlijk niet zoveel mee gedaan wordt. De discussie wordt pas daarná gevoerd bij de debatpunten die apart worden aangeleverd. In een volgende vergadering dienen fracties amendementen of moties in die wederom apart worden bediscussieerd. Daarna wordt gestemd.

Het kan ook anders. De visie en het commentaar dat elke fractie uitspreekt blijft, maar in plaats van een monoloog wordt dat een interactieve sessie. Raadsleden kunnen de spreker interrumperen met een vraag om informatie of verduidelijking. Scherpe en politiek geladen vragen en de antwoorden erop komen in plaats van het debat zoals we dat tot nu toe deden. Het publiek, de inwoners van Culemborg, krijgen waar ze recht op hebben: geen verstoppertje achter mooie praatjes, maar boter bij de vis. En als ze het met collegevoorstellen niet eens zijn dienen fracties op de vergadering erna moties of amendementen in. Daarover vindt dan nog een discussie plaats en er wordt over gestemd.

Hoe zouden andere fracties over dit voorstel denken?

Claire Vaessen (GroenLinks) en Marinka Mulder (PvdA)